Cedomon ®

Cedomon ® är ett biologiskt och miljövänligt betningsmedel. Produktens aktiva ingrediens är en naturligt förekommande jordlevande bakterie (Pseudomonas chlororaphis). 

Godkänt för: korn, havre


Cedomon är:

  • Effektivt mot flera utsädesburna sjukdomar på korn och havre.
  • Miljövänligt, innehåller en naturligt förekommande bakterie samt miljövänliga ingredienser.
  • Tillåtet för användning i ekologisk odling.
  • Användar- och arbetsmiljövänligt eftersom man slipper handskas med kemiska ämnen och dessutom undviker dammet från kemiskt betat utsäde. Produkten binder dammpartiklar.
  • Behandlat utsäde är godkänt för användning som foder.
  • Inte att betrakta som miljöfarligt gods under transport.
  • Tillåten att använda i KRAV-certifierad produktion.

Lagring
Cedomon ® behandlat utsäde kan lagras, transporteras och hanteras som vanligt utsäde. Behandling med Cedomon ® minskar inte betningskapaciteten. I många fall ökar dock kapaciteten. Produkten går att använda i de flesta betningsutrustningar. I vissa fall behöver utrustningen anpassas för att klara produktens viskositet samt den rekommenderade doseringen på 7.5 lit/ton utsäde.

Produkten kan lagras i obruten förpackning i +4C till +8C under 8 veckor efter leverans. Upp till tre veckor kan den lagras i rumstemperatur före användning. Alla förpackningar är märkta med ett bäst före datum. Produkten behöver omröras före användning. Deltömning av förpackningar rekommenderas ej

Det behandlade utsädet kan lagras upp till ett år. BioAgri rekommenderar vidare att utsädets sundhet analyseras innan behandling. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid förekomst av flygsot i korn (Ustilago nuda) eftersom Cedomon ® inte är tillräckilgt effektiv mot denna patogen.

Forskning och bakgrund för Cedomon ®
Cedomon ® är resultatet av mer än tio års intensiv forskning och testning vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, SLU, följt av flera års produktutveckling av Lantmännen BioAgri AB. Cedomon ® är för närvarande godkänd i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Litauen, Spanien och Tyskland. Cedomon ® kommer att godkännas i fler europeiska länder vartefter respektive lands myndighet godkänner produkten.

En stor andel av det svenska kornutsädet behandlas med Cedomon®. Sedan lanseringen 1997 har totalt över 2 miljoner hektar såtts med Cedomon-behandlat utsäde i flera länder.

Gör vridprov på behandlat utsäde
För dig som använder Cedomon® behandlat utsäde är det viktigt att göra vrid- eller körprov.

Att tänka på

  • Att utmatningen behöver ställas upp något, cirka 5% i förhållandet till obehandlat.
  • Att ibland krävs en upprepad kalibrering efter 1-2 fyllningar.
  • Att utsädesmängden kan ändras om du byter till annat utsädesparti eller annat betningsmedel.